Cofnięty licznik, a prawa kupującego.

8 kwietnia 2022

Stryjski

Bez kategorii

0

W nawiązaniu do ubiegłotygodniowego artykułu, poniżej wskazuję jakie prawa ma kupujący, jeśli po nabyciu pojazdu okaże się, że padł on ofiarą nieuczciwości, polegającej na niedozwolonej ingerencji we wskazania drogomierza (tj. cofnięciu licznika).

W opisanej powyżej sytuacji, kupującemu przysługują określone roszczenia przewidziane w kodeksie cywilnym (art. 556 kc i dalsze), przy czym za racjonalne do zastosowania uznać należy odstąpienie od umowy, albo obniżenie ceny, choć nie można systemowo wykluczyć żądania wymiany rzeczy na wolną od wad (jednak w przypadku samochodu, jako rzeczy tak dalece zindywidualizowanej, może być to utrudnione, choć na zasadzie swobody umów nie wykluczone). Od umowy odstępuje się albo obniża cenę poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli sprzedawcy. Warto wspomnieć, iż kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli wada jest nieistotna – w naszym przypadku, gdy różnica pomiędzy przebiegiem ujawnionym przy zakupie, a faktycznym, jest niewielka.

A jak długo jesteśmy chronieni? Co do zasady, w przypadku zakupu rzeczy ruchomej rękojmia chroni przez 2 lata, chyba, że okres jej został skrócony, co jest całkowicie dopuszczalne między przedsiębiorcami lub pomiędzy osobami fizycznymi. Co więcej taką odpowiedzialność można nawet całkowicie, pomiędzy nimi wyłączyć. W przypadku konsumenta (kupującego od profesjonalisty), ograniczenie trwania rękojmi nie może być większe niż rok od dnia wydania rzeczy (tzn. nie może ona krócej trwać, niż wskazany, roczny okres).

W jakim czasie zgłosić wykrycie wady? Mimo, iż występują kodeksowe różnice, co do czasu do podjęcia koniecznych działań, dla przedsiębiorców i konsumentów (dla nich więcej), uznać należy, iż wadę w postaci wadliwego przebiegu należy zgłaszać sprzedawcy niezwłocznie od chwili jej wykrycia, formułując określone roszczenia .
Warto oczywiście mieć na uwadze, iż powyższe informacje mają charakter jedynie poglądowy i nie są wyczerpujące. W sprawach dotyczących roszczeń wynikających z wad rzeczy ruchomych, w szczególności pojazdów, występuje wiele istotnych niuansów, które należy mieć na uwadze zarówno na etapie formułowania roszczeń, jak i na etapie prowadzenia ewentualnego sporu sądowego.

W każdym przypadku, wiedza fachowa, może być bardzo pomocna w dochodzeniu satysfakcji za naruszenie naszych praw.
Celowo nie wskazuję co jest powodem takiego rozumowania – Należy mieć na uwadze, iż w sprawie (przed sadem) dowód inny niż dokument urzędowy, nakładać będzie na powoda obowiązek powołania opinii biegłego, który potwierdzi niewłaściwość wskazań drogomierza.

 


 

Michał Stryjski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego, prowadzonych w latach 2007- 2008, również przez UAM. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2010-2011 Michał Stryjski był wykładowcą w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu.
Post by Michał Stryjski

Michał Stryjski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego, prowadzonych w latach 2007- 2008, również przez UAM. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską z wynikiem bardzo dobrym.

Comments are closed.